Kwartalnik – Konkursy

Zapraszamy do rozwiązania krzyżówki z VIKO by Panasonic.
Do wygrania atrakcyjne nagrody.
Krzyżówka znajduje się na stronie 32 kwartalnika

Rozwiązanie należy przesłać na adres redakcja@fega.com.pl

 

REGULAMIN KRZYŻÓWKI 4/2016 

 1. Organizator i czas trwania programu

 • Organizatorem „Krzyżówka z VIKO by Panasonic”, zwanego dalej Programem, jest FEGA Poland sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Wagonowa 5-7, 53-609 Wrocław, NIP 897-002-01-02.
 • Program organizowana przez Organizatora będzie trwać od 15.10.2016 do 15.01.2017 r., tj. w tym okresie możliwe będzie przesyłanie Organizatorowi prawidłowego hasła głównego krzyżówki.
 • Fundatorem nagród jest firma ELPEAK SP. z o.o., dystrybutor marki VIKO by Panasonic
 • Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Programu, a w szczególności w celu dokonania oceny prawidłowości zgłoszeń do Programu oraz wyłonienia osób nagrodzonych, Organizator powołał komisję Programu, w skład której wchodzą Magdalena Tomaś oraz Aleksandra Wasylów.

 2. Zasady uczestnictwa w Programie

 • W Programie wziąć może udział każda osoba z wyjątkiem firm dystrybucyjnych, pracowników firmy FEGA Poland sp. z o.o. oraz firmy ELPEAK Sp. z o.o. oraz osób najbliższych wobec osób wymienionych.
 • Uczestnik przystępując do Programu wyraża zgodę na postanowienia niniejszego Regulaminu.
 • W Programie przewidziane są następujące nagrody:

Nagroda 1 – kurtka sofsthell – 1 szt.

Nagroda 2 – ocieplana kamizelka – 1 szt.

Nagroda 3 – T-shirt Delta Plus – 1 szt.

 • Zadaniem uczestnika jest rozwiązać krzyżówkę zamieszczoną na łamach Kwartalnika „90 dni z FEGĄ” 4/2016 i uzyskanie w ten sposób rozwiązania czyli hasła.
 • Warunkiem uczestnictwa w Programie jest przesłanie prawidłowego hasła na adres e-mailowy redakcja@fega.com.pl w okresie trwania Programu.
 • Uczestnik może wysłać wiele e-maili z rozwiązaniem hasła.
 • Nagrody otrzymają uczestnicy, którzy nadeślą rozwiązania w następującej kolejności:

Pierwsza osoba – nagroda nr 1

Druga osoba – nagroda nr 2

Trzecia osoba – nagroda nr 3

 • Nagrody przewidziane w niniejszym Regulaminie są nagrodami związanymi ze sprzedażą premiową, Uczestnicy są zobowiązani do rozliczeń podatkowych związanych z nagrodami na ogólnie obowiązujących zasadach podatkowych.
 • Nagroda zostanie wydana maksymalnie w przeciągu 14 dni roboczych od dnia zakończenia programu.
 • Organizator zastrzega sobie prawo (w uzasadnionych przypadkach) do zmiany nagrody na inną o tej samej wartości lub wyższej.
 • Uczestnikom Programu nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych cech nagrody ani jej wyboru, a także nie przysługuje prawo do otrzymania jej ekwiwalentu (pieniężnego, rzeczowego).
 • Nagroda zostanie przekazana Uczestnikowi za pośrednictwem pracownika Organizatora lub pocztą.
 • Po ogłoszeniu listy zwycięzców, organizator skontaktuje się z każdą osobą w celu ustalenia rozmiaru wygranej nagrody (w przypadku trzech pierwszych miejsc).
 • Uczestnik przystępując do Programu wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych – tj. imienia, nazwiska oraz firmy pracodawcy Uczestnika, bądź firmy pod którą Uczestnik prowadzi działalność gospodarczą.
 • Kolejność zgłoszeń jest liczona wg daty i godziny wpływu e-maila z prawidłowym rozwiązaniem na skrzynkę pocztową redakcja@fega.com.pl
 • Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wady fizyczne przyznanych nagród.

 3. Postanowienie końcowe

 • Regulamin niniejszego Programu jest dostępny na stronie internetowej Organizatora.
 • Koordynatorem Programu jest Aleksandra Wasylów.
 • Niniejszy regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady Programu.
 • Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu w czasie trwania Programu. Wszelkie zmiany
  w niniejszym regulaminie będą obowiązywały od dnia ich ogłoszenia w jednostkach organizacyjnych FEGA Poland sp. z o.o.
 • Wszelkie ewentualne spory powstałe w związku z Programem rozwiązywane będą przez Organizatora i Uczestników polubownie.
  W razie niedojścia do porozumienia w tym trybie w terminie 14 dni od dnia pisemnego wezwania przez jedną ze stron do polubownego załatwienia sprawy, spór podlegać będzie rozstrzygnięciu przez Sąd właściwy dla siedziby Organizatora.
znacznik

FEGA POLAND SP. Z O.O.

UL. WAGONOWA 5-7

53-609 WROCŁAW

GODZINY OTWARCIA

PONIEDZIAŁEK - PIĄTEK 7:00-16:00